Capture.PNG

                                                                                                                                                                                               

SHOQATA PEDIATRIKE SHQIPTARE

 

Te nderuar Shefa te Sherbimeve,
Pedagoge te Departamentit te Pediatrise,
Kolege anetare te SHPSH !

Ju kemi njoftuar edhe me pare, se, bazuar ne statutin e SHPSH, kete vit do organizohen zgjedhjet  per drejtuesit e rinj te shoqatese : Kryesise, dhe Presidentit te Shoqates, ne baze te Statutit te SHPSH,rishikuar dhe te miratuar ne Mars 2013, ne perputhje me ligjet 8788, dt.7.05.2001 “Per organizatat humanitare dhe jofitimprurese” dhe ligjit 8789, date 07.05.2001“Per regjistrimin  e organizatave jofitimprurese”, me vendim te Gjykates Rrethit Gjyqesor Tirane.

Ju lutem, deri me daten 10 tetor 2016, te depozitohen me shkrim prane Sekretarise se SHPSH, apo ne forme elektronike ne adresen e e-mailit: sekretari@aps.al, aplikimet per organet e reja drejtuese.

Aplikimi te permbaje:

-Kerkese per  anetare te Kryesise
- CV e shkurter e kandidatit.

Votimi do te jete i fshehte e ne forme elektronike (per detajet do te njoftoheni ne ditet ne vazhdim, me nje e-mail te dyte si dhe publikohen ne website zyrtar te SHPSH: www.aps.al  si dhe ne Fb page: Albanian Pediatric Society).
Presidenti aktual hyn automatikisht si anetar nderi i Kryesise, por pa te drejte vote per te zgjedhur
Kandidaturat e depozituara, do te votohen, nga tere anetaret e rregjistruar (dmth qe kane paguar kuotizacionin vjetor, e si te tille quhen anetare sipas Statutit) te shoqates, e do te zgjidhen 5 anetare te kryesise se SHPSH, te cilet ne nje raund te dyte votimimestyre do te zgjedhin Presidentin dhe Sekretarin e shoqates.

Kandidaturat preferohen te jene pediater me titull shkencor, ndersa Presidenti i shoqates me titull akademik( As.Prof e Prof).

Jufalenderoj paraprakisht per mirekuptimin dh ebashkepunimin ne keto 4 vjet,

Ne emer te Kryesise e te Presidentit aktual te SHPSH,

Donjeta Bali
Sekretare e SHPSH